שיעור / תשל"ד דף מס' 2

מסכת סוכה, פרק ראשון (ב.)

בעניין סוכה למעלה מכ'

א. הסוגיה ב.-ב: (עד "דלא כחד") ג:-ד. "היתה גבוהה... ואם לאו פסולה". ובמאירי שם (בענין תעשה ולא מן העשוי); חי' הריטב"א שם.

ב. עירובין ג. "מקצת קורה... למטה חללה עשרה". ובתוס' שם בעיקר ד"ה אי, המקביל לסוכה ד. תד"ה והוצין [ויש להשוות לתד"ה פירס].
רמב"ם הל' סוכה פ"ד ה"א, הי"ג.

ג. ט:-י. המשנה והגמ' עליה עד "סכך כשר קמ"ל" (י.) ובתד"ה הא. [בעה"מ וראב"ד (אות א') על אתר]

ד. בענין דירת קבע - להלן ז: "אמר אביי... לפי שאין לה זויות". בעה"מ (א.-ב. באלפס) (עד בכה"ג באמצע ד"ה ואנו) ראב"ד (חשוב לענין
פירוש בסוגיה ט:-י.) ומלחמות על אתר.

ה. דין קבע בסכך - להלן כב: "ת"ר המעובה... מכשירין"; תד"ה כי בדף ב.; יד. רש"י ד"ה ר"מ; רמב"ם הל' סוכה פ"ה הכ"א (עד "כשרה")
ובהגמ"י שם (אות א').