שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 1

מסכת סוכה, פרק ראשון (ב.)

בעניין סוכה היינו סכך כשמה (הרב עמיטל)

ריש מכילתין עד סוף

להלן דף ז' ע"ב גמ' ת"ר חמתה... עד דמחזי כסכך

שם תוד"ה מחידה ובמהרשל ומהרשא שם

להלן דף י"ב א' משנה וכולן כשרות וברש"י שם

הגהות האשרי פ"א סי' כ"ג בד"ה ולפי הירושלמי

דרכי משה סי' תרט בשם האו"ז

אור זרוע ח"ב סי' רפ"ט ה"ו

הגהות מיימוניות, רמב"ם פ"ה הכ"א אות א'

להלן י"א א' רש"י ד"ה אכשורי

רמב"ם פ"ה מהי סוכה הל' י"ט

לקמן מ"ו א' גמ' ת"ר העושה סוכה וכו'

מכות דף ח' א' גמ' א"ל ההוא מרבנן לרבא

מנחות, מ"ב א' א"ר יוסף קסבר ר"ח כל מצוה עד ע"ב ובציצית שם תוד"ה ואילו

ירושלמי סוכה פ"א ה"ו רבי יסא בשם רבי חמא וכו'

באור הגרא או"ח סי' תר"ל אות א'