שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 121

 

מסכת שבת

 

בעניין פסיק רישיה דלא ניחא ליה (הרב ליכטנשטיין)

 

תוס' קג. ד"ה לא צריכא, או יומא לה. בתוס' "ובערוך פירש" וכו', או כתובות ו. תוד"ה האי
"והכא אומר ר"ת וכו' ". (מקור דברי הערוך ב"ספר הערוך" ערך "פסק", "מודה... רישיה", וערך
סבר), רא"ש, פי"ד דשבת סי' ט.
  א.
קיא. רמב"ן ד"ה האי עד "וכן עיקר".   ב.
שו"ת הריב"ש סי' שצד בעניין סריקה, בעיקר ד"ה עוד אמרת (קכא:).   ג.
ר' חיים, פ"י מהל' שבת ה"ז.   ד.
רשב"א שבת קז. ד"ה אף (בסוף דבריו) "ובירו' נראה... ע"כ", ר"ן על הרי"ף (לח. באלפס), ד"ה
מתני', שה"ג שם אות ג'.
  ה.
שו"ע או"ח סי' שכ סעיף יח, ובמג"א ס"ק כ.   ו.