שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 120

 

מסכת שבת

 

בעניין פסיק רישיה (הרב עמיטל)

 

או"ח סי' שטז ס"ג ובט"ז ס"ק ג ובבה"ל שם ד"ה ולכן ובמקורות

יו"ד סי' פז ס"ו בהג"ה שם בשם המרדכי ובחדושי רעק"א שם ד"ה וי"א

יו"ד סי' צב ס"ב בחדושי רעק"א שם ד"ה נוער

רמב"ם פכ"א מהל' שבת ה"ג ובכס"מ, ובעניין זה גם בקונטרס אחרון לשו"ע הרב סי' רעז

מכשירין פ"ד משנה א ובפירוש הרא"ש שם

שבת קכ: "ת"ר נר שע"ג טבלה", במאירי שם ובשלטי גבורים שם. (מה. באלפס אות ב)

ערובין פח. "אמר רבה בר רב הונא לא שנו" וכו'. ובריטב"א שם ד"ה ופרקינן. שיב"ש שצד

רמב"ן שבת מא:, ר"ן קז. (על הרי"ף), רא"ש פרק הבונה, תוס' בכתובות ו\

אבן העוזר סי' שכח, אמרי בינה

חלקת יואב סי' ו, ח