שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 119

 

מסכת שבת

 

בעניין מתעסק (הרב ליכטנשטיין)

 

כריתות יט. המשנה והגמ' עליה עד "לחתיכה דאיסורא", יט: "כר' שמעון שזורי... מתעסק בחבורה
חייב".
  א.
תוספתא שבת פי"ב ה"ג "היו לפניו... ב' חטאות" (הובא כריתות כ', ויעויין בשטמ"ק שם אות ט').   ב.
שבת עב: "מתכוין להגביה... ואליבא דר"ע" בעיקר: "נתכוון... מה שאין כן בשבת", "איתמר
נתכוון לזרוק... צריכא"; תד"ה נתכוון [ובמקביל סנהדרין סב: תד"ה להגביה, שבועות יט. תד"ה
פרט] כריתות יט: תד"ה נתכוון (מקור דברי ר"ת ב"ספר הישר" סי' רנ"ד); חי' הרמב"ן, שבועות יט.
ד"ה ור' אליעזר; חי' הרמב"ן, שבת עב: ד"ה נתכוון.
  ג.
כריתות יט: תד"ה דהא; רש"י שבת עג. ד"ה דסבור שומע.   ד.
רמב"ם פ"א מהל' שבת הל' ח' והל' י'-י"א ובראב"ד שם. [פ"ד מהל' רוצח הל' א' ובראב"ד שם; פ"י
מהל' נזקי ממון הל' ט'].
  ה.
ראש השנה לב: סוף המשנה השניה, לג: "והמתעסק... קרי ליה", כח. "שלחו ליה... קמ"ל".   ו.
שו"ת רע"א סי' ח' [אבני נזר, ח"א סי' רנ"ד].   ז.
כריתות יט: "ר' שמעון שזורי... נמי לא מאחר" ובתוס' שם.   ח.
שבת עה, "ת"ר הצד... ציבעיה" ובתד"ה מתעסק; ר"ח שם "רבא אמר... אסרה תורה"; סנהדרין פה.
תד"ה ור' שמעון (עד "אלא לגרירה").
  ט.
רמב"ם פ"א מהל' שבת הל' ח'-י', פ"א מהל' אסורי ביאה הל' י"ב, פ"ב מהל' שגגות הל' ז', שם פ"ז
הי"א, פהמ"ש להרמב"ם, כריתות יט.
  י.
תורת הבית להרשב"א בית א' שער א' (י:): "ולעניין שוחט בלא... בשל תורה להחמיר" [בדק הבית
להרא"ה שם].
  יא.
שו"ת רע"א סי' ח'.   יב.