שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 118

 

מסכת שבת

 

בעניין קים לי בדרבה מיניה במקלקל ומלאכה שאינה צריכה לגופה (הרב עמיטל)

 

ב"ק לה. גמ' רבא אמר וכו' ותד"ה מתניתין

שם מהרש"ל ושיטה מקובצת וע"ש בהגהות מצפה איתן

חידושי הראב"ד על ב"ק ד"ה רבא

רמב"ם פ"ד מהלכות חובל ומזיק, הל' ז-ח

ירושלמי שבת פ"ב ה"ה תמן תנינן (גירסה מתוקנת של הירושלמי מובאת ברמב"ן ק"ו ועיין חידושי
רמב"ן מהדורת ר"מ הרשלר נוסחת כ"י בסוגריים מרובעות)

רשב"א ב"ק מ"ב, ד"ה מתקיף

שלטי גיבורים פ' האורג אות א'

סמ"ג מ"ע סי' ע' (עמ' קמ"ז המכה אביו)

תשובות רע"א סי' ח'; עונג יו"ט סי' כ'

מנחת ברוך סי' ט' ענף ב'. אחיעזר ח"ב סי' ה' אות ז'