שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 116

 

מסכת שבת

 

בעניין מלאכת מחשבת (הרב ליכטנשטיין)

 

א. חגיגה י. "הלכות שבת... לא כתיבא" רש"י ור"ח.

 

ב. סנהדרין סב: "המתעסק... אסרה תורה".

 

ג. ב"ק כו: "היתה אבן... אסרה תורה".

 

ד. ביצה יג: "תנן התם... אסרה תורה".

 

ה. ב"ק ס. "ת"ר...פטור" רש,י ותוס' ד"ה רב אשי (עד ככל שאר גרמית) רא"ש סי' י"א בסופו.

 

ו. זבחים מז. "שאין המחשבה... אסרה תורה".

 

ז. ר"ן על הרי"ף (שבת ז. באלפס) ד"ה גרסינן.