שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 115

 

מסכת שבת, פרק שמונה-עשר (קכט:)

 

בעניין שומר פתאים ה' (הרב עמיטל)

 

שבת קכט:, ע"ז ל: נדה לא.

יבמות יב: ג' נשים משמשות במוך, ותוד"ה שלוש

ריטב"א שם ד"ה שלוש שטמ"ק כתובות לט. רמב"ן ורא"ה

שו"ת רדב"ז ח"ג סי' אלף כב (תקצו)

יבמות עב. "אר"פ הילכך ביומא דעיבא... ה' "

ריטב"א שם ד"ה שומר (מובא בר"ן שם)

יש"ש שם פ"ח סי' ד

ב"י יו"ד סי' רס"ב ד"ה גרסינן

חולין ט. "מי חיישינן שמא במקום נקב" עד "חמירא סכנתא מאיסורא ש"מ"

יומא פה. תוד"ה ולפקח

רמב"ם פי"א מהל' מרוצח ה"ד-ו

שו"ע חו"מ סי' תכ"ח סעיף ט-י וסמ"ע ס"ק יב

תה"ד סי' ריא