שיעור / תשל"ח דף מס' 114.2

 

מסכת שבת, פרק שמונה-עשר (קכח:)

 

בעניין ביטול כלי מהיכנו (הרב ליכטנשטיין)

 

סוגיות מב: המשנה והגמ' עליה, עד מג: "... מת המוטל בהמה".   א.
רש"י על המשנה מב:; רש"י קנד: ד"ה והא קא מבטל כלי; רש"י מז: ד"ה והא קא מבטל; תד"ה
דמבטל (מג.) ושוב רש"י בדף קנד: הנ"ל; מאירי על המשנה בדף מב:.
  ב.
בעה"מ על הסוגיה ב- מב: וב- מג; וב- סו: באלפס.   ג.
תד"ה טבל (מג.) ד"ה עודן עליו (הראשון); מגן אברהם (סי' רסה סע' ו).   ד.
רמב"ן בחי' ד"ה בשליפי, ד"ה דיקי, ובקנד: בתחילת ד"ה מהו דתימא.   ה.
חי' הרמב"ן המשך הד"ה הנ"ל.   ו.
חי' המיוחסים לר"ן מב: ד"ה אמר רבא בתחילתו.   ז.
פיהמ"ש לרמב"ם (מב:); ערוך השולחן סי' רסה סי' יא.   ח.