שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 114.1

 

מסכת שבת, פרק שמונה-עשר (קכח:)

 

בעניין ביטול כל מהיכנו (הרב ליכטנשטיין)

 

מב: "אין נותנין... בצריך למקומו". תוד"ה דמבטל, ד"ה טבל, "ועוד הקשה כי היכי... דאית ליה
פירי", ד"ה בעודן (קמא), (ד"ה ושני), ריטב"א (רייכמן) ד"ה רב יוסף, שם ד"ה טבל, "וא"ת מ"מ
לעניין... מצד אחר".
  א.
קנד: "הגיע... בע"ח דרבנן ורש"י ור"ח שם, עה"מ (בעיקר עד "ומ"ש הרי"ף" וכו'), רמב"ן במלחמות
"ועכשיו שאנו רואים... התם" (בסוף), חי' הרמב"ן ד"ה בשליפי וד"ה מהו (עד כמ"ש), וד"ה והאיכא,
מג: תוד"ה כבר, (רשב"א שם ד"ה כבר, מסכם בעה"מ ורמב"ן) (ראבי"ה רג).
  ב.
קכח: "כופין... ודחי דרבנן".   ג.
רמב"ם פ"ה מהל' שבת הי"ג, פכ"ה הכ"ג, והכ"ו, פכ"א ה"ט (בסופה) וה"י.   ד.
או"ז כ"ט, בעיקר "ומורי ה"ר... היה".   ה.

[ו. ביצה לו. "ומכסין... לא חשו קמ"ל", שטמ"ק שם "וא"ת הכא משמע... והלכך שרי ע"כ

דברי מורי נר"ו"].

ז. שו"ע סי' שי סעיף ו, וסעיף שיג ס"ז, ובשעה"צ ס"ק לז.