שיעור / תשל"ח דף מס' 113

 

מסכת שבת, פרק שמונה-עשר (קכח:)

 

בעניין מתירי טלטול (ב) (הרב ליכטנשטיין)

 

הפסד ממון קנד: "אמר ר' הונא... צער בע"ח דרבנן"; בעה"מ (עד "בפרק כירה") ומלחמות שם;
רמב"ם שבת פכ"א ה"ט-ה"י; ביצה לה: המשנה וגמ' עליה: "תנן משילין... טובא נמי"; שם לו.
"ומכסין... קמ"ל". שבת קמב: "א"ר אושעיא שכח... מי אמור", וברש"י ד"ה אימר; [שבת קכא.
"נכרי... למשמע מיניה"; סה"ת סי' רמה "והא דאמר רבי אמי... איסורי שבת" (סוף ד"ה פסק); או"ז
סי' לו ס"ג; ביצה כב. "בעא מיניה אביי מרבה... לרבנן"; ראבי"ה סי' תשנ"ז עמ' 458 "וצריך
לפרש... דברי אבא מארי"] שו"ע סי' שלד: סע' כו וברמ"א ובהגהת רע"א שם.
  א.
צער בע"ח שבת קנד:, שם קכח: "א"ר יהודה אמר רב בהמה... ודחי דרבנן" רמב"ם שבת פכ"ד
הכ"ו; שלטי גבורים (נא. באלפס) אות ג'; ביצה כה: המשנה וגמ' עליה עד "כר' יהושע קמ"ל"
(או"ז ח"ב סי' לו). מגן אברהם סי' שה ס"ק יא.
  ב.
גרף של רעי ביצה לו: "ונותנין... ואפקוה"; רמב"ם שבת פכ"ה הכ"ד ובראב"ד (בהגמ"י שם) שבת
מז. "אלא אמר אביי... שברי עצים"; רמב"ם שבת פכ"ו הי"ג; קמג: "הני גרעינין... וזורקין"; קכא.
"ר' יהודה ור' ירמיה... באשפה שבחצר"; רי"ף על אתר; שו"ע סי' שח סע' לד.
  ג.