משיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 112

 

מסכת שבת (קכח.)

 

בעניין מוקצה לגבי אוכל במקפיא (הרב ליכטנשטיין)

 

א. קכח. איתמר בשר מלוח... בסכנה. ובתוס' שם, רשב"א ד"ה ה"ג.

 

ב. קמב. "אומר רבא מנא... שמע מונה" ובתוס' החם. ביצה הלג. תד"ה שתי.

 

ג. ביצה כו: אמר רב... זיכא", ח"ש... ביצי שמיים. שבת מג. תד"ה בעיידן.

 

ד. או"ח סי' ש"ח סל"א בל"ב. בט"ז ס"ק כ' מג"א ס"ק נו. וברג' רע"א.

 

ה. [קכ: תד"ה פותח (בסופו) מרדכי סי' ת' ד"ה ומה].