שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 111.1

 

מסכת שבת (קכז:)

 

בעניין מוקצה לעשירים מוקצה גם לעניים (הרב עמיטל)

 

קכז: מפנים תרומה פשיטא עד מאכלים את העניים דמאי. שם תוד"ה כיון וד"ה דאי.

שם חי' הרמב"ן הרשב"א, ח'י מיוחסין לריטב"א ותוס' הרא"ש.

מו: תוד"ה מכמר וחי' רשב"א ד"ה מתיב.

מז. גמ' אמר ר' רומנים וכו' עד לעשירים לא, שם רמב"ן.

חי' מיוחסין לריטב"א, חי' מיוחסין לר"ן ד"ה.

שם ר"ן על הרי"ף ד"ה ומהא. שלטי גבורים סוף פי' כירה, והגהות הב"ח שם.

ביצה כ"ו גמ' ת"ש הו"ה אוכל בעובים.

סוכה מב. גמ' פשיטא וברש"י שם והגהות אשרי שם.

שו"ע או"ח סי' ש"ח סנ"ב מג"א ס"ק ע"ט ט"ז ס"ק כ"ה.

שו"ע או"ח סי' תקט"ו ס"ה ט"ז סק"ו ובהגהות רע"א שם.