שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 111.2

 

מסכת שבת, פרק שמונה-עשר (קכז:)

 

בעניין מוקצה לעשירים הוי מוקצה לעניים (הרב עמיטל)

 

קכז: מפנין תרומה וכו' פשיטא ובתוד"ה כיון

מז. אמר רבי רומנוס וכו'

רמב"ן שם ד"ה קרטין

שם, ר"ן על הרי"ף ד"ה ומהא שמעינן

של"ג בסוף פ'כירה אות א ובהגהות הב"ח שם

שם חי' הר"ן ד"ה קרטין

מו: תוד"ה מי יימר קמא

רשב"א שם ד"ה מתיב

סוכה מב. משנה מקבלת וכו', גמ' "פשיטא..." וברש"י שם

שו"ע או"ח סי' שח סנ"ב, ט"ז ס"ק כה מג"א ס"ק עט ופמ"ג

שער המלך פ"ז מהל' לולב הכ"ה

(ליתר בירור פמ"ג פתיחה להל' יו"ט פ"ג ח"ב אות ז-י)