שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 109

 

מסכת שבת, פרק שבעה-עשר (קכז.)

 

בעניין הדן את חבירו לכף זכות (הרב ליכטנשטיין)

 

ויקרא יט טו ובתו"כ "בצדק... זכות", ורש"י שם ד"ה בצדק, שבועות ל. "ת"ר בצדק... למישרא
בתיגריה".
  א.
סוגיא בשבת על אתר, וידוייק ברש"י ד"ה הני (בראש קכז:), אבות פ"א, משנה ו רש"י רמב"ם (ורבינו
יונה) שם, (אדר"נ ח, ז-ח) אבות פ"א, משנה ח (בסופה) רבינו יונה שם, שאילתות דרב אחאי, שאילתא
מ (פר' שמות), "שאילתא... בשמים לכף זכות". רמב"ם פ"ה מהל' דעות ה"ז. ופכ"ג מהל' סנהדרין
ה"י.
  ב.
שבת צז "החושך בכשרים... בחיקך", מו"ק יח: "אין אדם נחשד... דאפקוה לקלא".   ג.
בכורות לה. המשנה, שם ל. המשנה, ובגמ' "ארבב"ח... לאותו דבר בלבד", (תוס' דמאי פ"ה ה"ד).   ד.
רמב"ם פי"ב מהל' מעשר הי"ז ובראב"ד, (ובמקביל פ"ח מהל' שמיטה ויובל הי"ז, פ"י מהל' מטמאי
משכב ומושב הי"א, פי"א מהל' עדות ה"ז-ח), פ"י מהל' מעשר ה"א-ב, פ"י מהל' מטמאי משכב
ומושב ה"א, ג-ד, פ"ב מהל' טוען ונטען ה"ג.
  ה.
שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, סי' קע, עד "וכן דעת כל הפוסקים".   ו.