שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 108

 

מסכת שבת, פרק שבעה-עשר

 

בעניין מוקצה בגמרו בידי אדם (הרב עמיטל)

 

ביצה כו: יש מוקצה לח"ש עד כז. בידי שמים

שם תוד"ה אלא ומהרש"א

חי' המאירי ובית הבחירה למאירי שם

שבת מג. תוד"ה בעודו עליו, וריטב"א ד"ה בעודו עליו

שבת מד: תוד"ה יש

או"ז הל' יו"ט סי' שנה באמצע "שמעינן משמעתין..."

רא"ש סוף פ' אין צדין "וכן אסר ר"ת ובתפארת שמואל שם

ר"ן על הרי"ף ע"ז סו בד"ה וגרסינן

או"ח סי' שכה ס"ד ומג"א ס"ק י

או"ח סי' שי ט"ז סק"ד ובלבושי השרד שם