שיעור / תשל"ח דף מס' 107.2

 

מסכת שבת

 

בעניין נולד (הרב ליכטנשטיין)

 

ביצה ב. ב: תוס'; בעה"מ ד"ה מאי קושיה; ר"ן ד"ה איכא למידק, [לשם כך יש צורך לעיין גמ'
שבת קמד: "אמר שמואל סוחט אדם אשכול של ענבים... אוכל הוא", הרמב"ן על אתר בסוף דבריו
(מובאים בקיצור אף בר"ן (ס: באלפס), וכן ברמב"ן קכא: וברשב"א על אתר ד"ה ה"ג רש"י צואה של
קטן.
  א.
שבת כט. "א"ר יהודה... אגב אימיהו"; שבת קמב. משנה, רש"י ע אתר, ותד"ה עצמות וקליפין.   ב.
שבת קכא. מהמשנה עד "... מפני הקטן" רש"י על אתר; עירובין דף מו תד"ה כל שכן; ביצה ח.
תד"ה א"ר יהודה לא שנו.
  ג.
יט: תד"ה שמן ובתו"י.   ד.