שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 107.1

 

מסכת שבת

 

בעניין נולד (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ביצה ב. ביצה... לא תאכל", במאי עסקינן... דליעליה נולד"

 

ב. שבת כט. "אמר רב יהודה... צריכא"; קכד: כל הכלים... ר' נחמיה .

 

ג. עירובין מה: "אמר מר ביום טוב... נולד.

 

ד. תוס' ביצה ב. ד"ה קא; שבת כט. ד"ה אכל, והא, עירובין מו. ד"ה כל.

 

ה. שבת קכא "רב יהודה... באשפה" וברש"י וחי' הרמב"ן ד"ה ה"ג (בעיקר ואיכא דקשיא ליה... לאכילה
קיימי "וקושיין לאו... של רעי).

 

ו. רמב"ן במלחמות (ביצה יג. באלפס) ומ"מ נראה דמודה... שהן אסורין.

 

ז. רא"ש סוף ביצה "ובעל ה"ג פוסק... העיטור ז"ל".

 

[ח. ביצה ו. "איתמר אפרוח... וזה מתיר עצמו בשחיטה"]