שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 106

 

מסכת שבת

 

בעניין תנאי במוקצה (הרב ליכטנשטיין)

 

1. ביצה ל: המשנה והגמ' עליה עד "דעתיה עלויה" ובתוד"ה אמר.

 

2. בת מהי בעא מיניה ר"ל... הוקצה לאיסורו.

 

3. ירושלמי פ"ג ה"ז חני אם התנה... מותר ר"ש.

 

4. תוד"ה שבנר (המלחצית החניה) ובת"י שם רמב"ן (מהי) סוף ד"ה ואיפול מידק "וראיתי בסברות",
ריטב"א (ריכמן) מדי ד"ה אלא "ונראין דבריהן... בירושלמי".

 

5. בעה"מ ביצה (טז: באלפס) ד"ה ושלון (בעיקר עד "ולר"ש מותרת ובראב"ד אם, רשב"א שם "הכא
בסוכה... ועששית", מאירי שם ואם החנה... כך חוה"מ (מקיף) [ר"ן על הרי"ף שבת (כא. באלפס) ד"ה
והא דמסקינן, שו"ת ריב"ש סי' צ"ג ועד משרבר הורה זקן") אור זרוע סי' ).

 

6. ביצה .ג תד"ה גזרה עד האי טעמא שם כד. המשנה והגמ' עליה עד הלכה כרשב"א, בעה"מ שם -
והאדאמר... קדושתו ואסורו. רמב"ן ב שם אלא מתוך... בעה"מ ז"ל שם.

 

7. שו"ע או"ל רע"ט עד ובמגא סך ו'.