שיעור / תשל"ח דף מס' 105

 

מסכת שבת, פרק שבעה-עשר (קכה:)

 

בעניין הכנת דברים שאינם ראויין (הרב ליכטנשטיין)

 

שבת קכה:-קכו: "תנן התם... ופליג עליה בחדא"; תד"ה ואזרו, ד"ה בין, וד"ה וכי תימא (החלק ה-
I); בעה"מ ומלחמות שם; חי' הר"ן קכו: ד"ה והוא שיש [ספר הישר סי' רפד].
  א.
מט:-נ. "אמר רבא... דלא בר מיעבדא ביה מעשה לא", רש"י ד"ה ואע"פ שלא חשב, או שהיה עליו
כר או סדין, ר"ן על הרי"ף (כב:-כג: באלפס) שם ד"ה אמר רבא וד"ה ונשאל הרשב"א ז"ל.
  ב.
קכג. "שלח ליה רבא בריה דרבה לר' יוסף... לבין גרוטאות"; תד"ה מדלעניין; קכד:-קכה. "כל
הכלים... מעומד"; רמב"ן ד"ה הא, וד"ה השתא; נב: "ולעניין טומאה דא ודא אחת... דרבא
בגלמי"; תד"ה והתניא.
  ג.