שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 101.2

 

מסכת שבת, פרק שבעה-עשר

 

בעניין שימוש במוקצה ללא טלטול (הרב עמיטל)

 

שבת כט. גמ' "מסיקין בכלים" וכו'.

שם רשב"א ד"ה כי אדליק וד"ה והא דאמרי.

כה: "אר"ח פעם אחת" וכו' וברש"י שם ד"ה דאי וע"ש במהרש"א ומהר"ם.

מג"א סי' ש"ח ס"ק מ"א.

להלן נ. גמ' "חריות של דקל".

רמב"ם פכ"ה מהל' שבת הכ"א.

להלן קכח. "אתמר בשר מלוח" וברשב"א שם ד"ה במוקצ דמכילה; ושם במיוחס לריטב"א ד"ה במוקצה
דטלטול.

ר"ן סו"פ כל תבי ד"ה עשה כבש, בשם הרמב"ן.

לעיל כח: "פתילת הבגד... הכא בג' עלג' ".

או"ח סי' תק"א במ"ב ס"ק כ"ג ושעה"צ שם.

שם סעיף ז' ברמ"א ושעה"צ שםס"ק מ"א.