שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 101.1

 

מסכת שבת (קכה:)

 

בעניין שימוש במוקצה ללא טלטול (הרב עמיטל)

 

קכה: רש"י ד"ה צאו ולמדום

קכד: רש"י ד"V מסיקין

ביצה לב. רש"י ד"ה אין מסיקין

שבת נ. רש"י ד"ה צריך

רמב"ם פכ"ה מהל' שבת הכ"א

שו"ע או"ח סי' שח סכ"א ובמג"א ס"ק מב

קכב. משנה עשה נכרי כבש, רמב"ן שם, מובא בר"ן על הרי"ף

קכה: מאירי ד"ה כל מה

כח: משנה פתילת הבגד וגמ' עד בעלמא מדליק

כט. א"ר שמואל בב"ח לר"י עד ומסיקין

רשב"א שם ד"ה כי אדליק

מט. משנה טומנין

לט. ולא יטמיננה בחול

קמא. משנה הקש

מג"א סי' תקא ס"ק יב

מג"א סי' שכה ס"ק ט וברעק"א שם

מג"א סי' תקז ס"ק ג ובמחה"ש שם

ביה"ל ח"א סי' יב

טור או"ח סי' תרנה