שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 100

 

מסכת שבת, פרק שבעה-עשר (קכה.-קכה:)

 

בעניין הכנת כלי (הרב ליכטנשטיין)

 

נ. "תנא רבה... דלא בר מיעבדא מעשה לא".   א.
קכה. משנה, גמ' עליה בהשמטת "פקק... ביו"ט, תוד"ה ואזדו, בין [ר' יהודה), וכי תימא.   ב.
בעה"מ מח: באלפס (בסוף העמ') "וקיי"ל כרב אשי... ובתיקון כל דהו הוי תורת כלי", רמב"ן
במלחמות שם.
  ג.

(עיקר שיטתו מסוכמת בחידושים נ. ד"ה ורב אסי), (חי' הר"ן ד"ה והוא) רמב"ם פכ"ה מהל' שבת
הכ"א-כב ומג"מ, מרדכי שכ"ד, שו"ע או"ח סי' שח כ-כב, (ומג"א שם).

ביצה י. "בש"א... סגיא", שם לד. "ועוד אר"א... ועד כאן" ובתוד"ה ואומר, שטמ"ק שם "עומד
אדם... שירשום").
  ד.
ספר הישר רפד, ראבי"ה עמ' 298‎-9 "ורבה... הכי".   ה.
תשובת הרשב"א תשנ"ז, של"ג כג. באלפס אות ב', וכן בר"ן שם.   ו.