שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 99

 

מסכת שבת (קכד.)

 

בעניין שיטת ר' נחמיה בטלטול (הרב ליכטנשטיין)

 

1. קכד. כל הכלים... של רעי.

 

2. תוספתא פט"ו ה"א.

 

3. קמו. שובר אדם... תשמישו ובתד"ה הא (ביצה לא: המשנה, בגמרא שם אמר שמואל - דר' נחמיה) עירובין
לד: במשנה. גמ' לה. מתניתין - תשמיש.

 

4. לב: תנא שש - הא ר' נחמהי" בתד"ה הא. (במקור דברי ר' תם בספר הישר חלק החידושים סי' תשל"ז
חלק התשובות סי' ב' אותא) חי' הרמב"ן קכ"ד ד"ה הא. רשב"א שם ד"ה ואתא. (חי' הר"ן ד"ה דבר)
(בעה"מ (מז. באלפס) ובין לרבה ובין לרבא אליבא דר' נחמיה... וחד סברא אות להו בטלטול כלים" שם
(מח.) והוי זהיר... זה את זה).

 

5. קכב: "נוטל אדם קורנם... לצורך תשמישו" וברמב"ן ד"ה הא וברשב"א ד"ה אותיביה.

 

6. ירושלמי פי"ז ה"ד. פי"ז ה"ב עד 3 כתוב בה. פט,ז ה"ג עד "מן היום למחר".