שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 98

 

מסכת שבת, פרק שבעה-עשר (קכג:)

 

בעניין איסור טלטול מוקצה וכלים (הרב ליכטנשטיין)

 

פסחים מז: "ומוקצה דאורייתא הוא... דבר אחר"; מאירי שם ד"ה מוקצה; רמב"ם פ"ה מהל' איסורי
מזבח הל' י' [ביצה ב: רש"י ד"ה לטעמיה; שיטה מקובצת ביצה ב: "וכתב רש"י ז"ל בהגהה...
עכ"ל].
  א.
רמב"ם פכ"ה מהל' שבת הי"ב-י"ג ובראב"ד שם (מקור דברי הראב"ד שבת קכ"ו: בראש העמוד);
שבועות יג. "דתניא יכול לא יהא... מ"מ" ובתד"ה לא.
  ב.
רמב"ן עה"ת ויקרא כ"ג-כ"ד ד"ה והיה; כתבי הרמב"ן ח"א עמ' רי"ח רי"ט; "אבל העיקר... אותה
כלל".
  ג.
שבת קכג: "ר' יוסי אומר... כגרף של רעי" (עדיף עד "לדידך אסור"), לה: "אלא מקור צנוע...
אינם מטלטלין" וברש"י ד"ה חצוצרות; רמב"ם פכ"ה מהל' שבת הל' א'-י"א.
  ד.