שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 96

 

מסכת שבת, פרק שבעה-עשר (קכג.)

 

בעניין מוקצה מחמת חסרון כיס (הרב ליכטנשטיין)

 

קכב: רש"י, ר"ח תוד"ה הא

ביצה יא: ב"ש אומרים... סעיף המשנה, רש"י, תוד"ה אין (שטמ"ק ד"ה ב"ש)

שםי. "אי קשיא... וב"ה לקולא", (בעניין עלי) וברש"י שם

שבת קנז. "פליגי מחרישה"

רמב"ם פרק כ"ה מהל' שבת הל' ט-יא, שו"ע או"ח סי' שח ס"א מג"א ס"ק א

שבת קיג. כלי קיוואי. רש"י ר"ח. רמב"ם פכ"ו מהל' שבת ה"א. בעה"מ מא: באלפס

בעה"מ מז: באלפס ד"ה ת"ר, "וכבר ראיתי... נוטל" או רשב"א ד"ה הא דתנן

שו"ע סי' שח ס"ה ורעק"א שם