שיעור / תשל"ח דף מס' 95

 

מסכת שבת, פרק שבעה-עשר (קכב:)

 

בעניין כלי שמלאכתו לאיסור (הרב ליכטנשטיין)

 

קכב: "נוטל אדם וכו' "; קכג: משנה וגמ' עד קכד. "ומי גזרינן"; ולפני המשנה בקיג. "כובד עליון
וכו' ". ובשלהי פ"ב לעניין שופר; קכד: "ואף רב" עד המשנה.
  א.
ביצה יא. רש"י ותוס'; בעה"מ ריש ביצה "ודב"ש עדיפא מר"ש... ודעתיה עליהו". ובהשגת
הראב"ד, אות ב'.
  ב.
שו"ע יו"ד סי' רסו סע' ב' רמ"א והגר"א   ג.
שבלי הלקט סי' קכ; ראבי"ה ח"א סי' רד עמ' 291. בהשוואת מוקצה מחמת איסור וכלי שמלאכתו
לאיסור בצורך גופו ומקומו מרדכי סי' שטו.
  ד.
ביצה גף תד"ה אבל   ה.
שבת לו: תוס'; מ"מ על הרמב"ם שבת ריש פכ"ב; ובשלטי הגיבורים מח. באלפס. כלי שמלאכתו
להיתר ביו"ט ולאיסור בשבת חי' המאירי ביצה כח: ד"ה שפוד.
  ו.