שיעור / תשל"ח דף מס' 94

 

מסכת שבת, פרק שבעה-עשר (קכב:)

 

בעניין סוגיות העוסקות בהקצאה ובהכנה (הרב ליכטנשטיין)

 

"שמן של בדדין" עד המשנה   א.
כב. "א"ר הודה א"ר אסור להרצות... אבוהון דכולהו דם"   ב.
כט. "מסיקין בכלים... מוכנים ומסיקן"   ג.
לה: "א"ר יוסי בר חנינא... הא ר' נחמיה   ד.
מב: "אין נותנין... לכולי יומא"   ה.
מד.-מז. עד "בגלילא שנו"   ו.
קכא. "רב יהודה ורב ירמיה... באשפה שחצר"   ז.
קכב: "נוטל אדם קורנס... קפיד עליה"   ח.
קכח. "חבילי קש... מפני הסכנה" (עד המשנה)   ט.
קמג. "ב"ש אומרים... כר' שמעון"   י.
קנו: "מחתכין... של המחרישה"   יא.