שיעור / תשל"ח דף מס' 93

 

מסכת שבת, פרק שבעה-עשר

 

בעניין מחלוקת ר"י ור"ש (הרב ליכטנשטיין)

 

מד. "המשנה והגמ'; מה. "בעא מיניה ר"ל מר' יוחנן... ראית ביה ביצת אפרוח"; ביצה כז: המשנה
ה-I, והגמ' עליה; מלחמות בביצה (יג. באלפס) ד"ה אמר הכותב (השני) "אלא מתוך הדברים
נלמוד... שמודה בהן ר"ש שכן אסורין".
  א.
תנאי בממ"א מד. תד"ה שבנר; חי' הרמב"ן מה. ד"ה אין מוקצה, וב- מה: ד"ה א"ל אין מוקצה;
שבת יט: "שמן של בדדין...", עד המשנה.
  ב.