שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 92

 

מסכת שבת, פרק ששה-עשר (קכא.)

 

בעניין קטן אוכל נבילות (הרב עמיטל)

 

סוגיא כאן, יבמות קיד.

רש"י עה"ת שמות כ, י. ורמב"ן שם

רשב"א קנג: ד"ה כשהיא מהלכת

רמב"ם פ"כ מהל' שבת ה"ז, ובמג"מ פי"ב ה"ז, פכ"ד הי"א

סנהדרין נה: ת"ש בן תשע וכו'

יבמות לג. אלא קמיפלגי באיסור בב"א... עד הדדי

או"ש פ"ג מאסו"ב ה"ב, אחיעזר ח"ג פ"א אות כג