שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 91

 

מסכת שבת, פרק ששה-עשר (קכ.)

 

בעניין גרם כיבוי (הרב ליכטנשטיין)

 

משנה קכ. (ובפיהמ"ש לרמב"ם) ובגמ' עד "דת"ק שרי", קכ: "פותח אדם דלת... ולא מהדרינן", ירו'
על אתר.
  א.
מז: משנה וגמ' "לימא תנן... כיבויו", ובתוד"ה לימא, ומפני, ורשב"א ד"ה מפני.   ב.
רי"ף (מה. באלפס) "ולית הלכתא... כבה", קכ. רמב"ן ד"ה הא, ורשב"א ד"ה הא אמר ר"י וד"ה
לעולם, (חי' הר"ן ד"ה הוא וד"ה טלית), מאירי ד"ה זהו, של"ג באלפס שם אותיות א, ב.
  ג.
רמב"ם פי"ב מהל' שבת ה"ו ובמג"מ שם, פ"ה הי"ג ובמימו' שם (אות נ'). הל' יסוה"ת פ"ו ה"ו,
יראים קמא: "תולדות דרבנן... שלא ישבר הכלי מותר", שבלי הלקט סי' סג "ומה שנוהגין... זצ"ל",
או"ז סי' כח.
  ד.
ביצה כב. "הנותן... מכבה", ובתד"ה המסתפק, וברא"ש שם והגהות אשרי.   ה.
ב"ק ס. "ת"ר ליבה, בנזקין פטור". (הובא בר"ח שבת קכ:), רא"ש שם סי' י"א "ת"ר... פטור".   ו.
שו"ע או"ח סי' רסה ס"ד, (ובמג"א שם), סי' שלד סעיפים כב-כד.   ז.
מועדים וזמנים השלם, ח"א סי' מז).   (ח.