שיעור / תשל"ט דף מס' 90

 

מסכת שבת, פרק ששה-עשר (קיז:-קיט:)

 

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

בעניין ג' סעודות 1. הסוגיא, קיז: - קיח:, "ת"ר כמה... תדרוך", חי' הר"ן, ד"ה אלא הא, ובתד"ה
במנחה; רמב"ן, ד"ה מצאתי, עד "ולאו דוקא" או רשב"א, ד"ה כמה, עד "נקט"; [מקור הדברים
בבה"ג, הל' שבת, פט"ז (יט. בהוצ' טרויב), "תנו רבנן... כביצה ומברך"]; מרדכי, פסחים, סי'
תקמ"ב; [מקור הדרים ביראים, סי' ש"ג, קט"ז:, "ותנן באלו עוברין... לא יצא"]; רמב"ם, פ"ל הל'
שבת הל' ט' וב"הגהות מיימוניות", אות ח' ואות כ', [מקור דברי ר"ת ב"ספר הישר", חלק התשובות,
מה: ו ומ"ח: י"ב, אך הדברים שם קצת מסורבלים].
  א.
סוכה כז., תד"ה במיני תרגימא; מרדכי בשבת על אתר, סי' שצ"ז; ראבי"ה, סי' רנ"ב; [ברכות
מט:, תד"ה אי, "וסעודה שלישית... כל"]; רמב"ן ורשב"א הנ"ל, סוף הדיבורים; רמב"ם הנ"ל
ובהג"מ, אות ט'; "שבלי הלקט", סי' צ"ג;
  2.
"אוצר הגאונים", סי' שכ"ט; רמב"ם הנ"ל; "אור זרוע", סי' נ"ב;   3.
סיכום טור ושו"ע, סי' רצ"א.   4.

 

עניין כיבוד ועונג כללית 1. הסוגיא, קיח: - קיט:, "כל המענג... אכליה"; שמות יב: טז
ובמכילתא [הובאה ברש"י] שם; יראים, סי' תי"ב; רמב"ם, פ"ל הל' שבת הל' א-ח; מרדכי, סי'
שצח;
  ב.
ירושלמי שבת, פט"ו ה"ג, "לא ניתנו שבתות... ממאמר" [והשווה פסחים סח:, "ר' אליעזר אומר
אין לו... משתה ושמחה כתיב"]; מאירי, שבת קיח:, ד"ה מצות עונג; רמב"ם, פ"ל הל' שבת
הל' י' ופ"ו הל' יום טוב הל' ט"ז והל' י"ט; "שבלי הלקט", סי' צ"ו; "בית יוסף", סי' רפ"ח,
ד"ה וימהר; שו"ע סי' ר"צ ס"ב; שם, סי' רפ"ח ס"ב;
  2.
ביצה טז., "תניא אמרו עליו... יום יום" (הובא ברי"ף בשבת על אתר); רמב"ן עה"ת, שמות כ:
ח, "וכתב רש"י בפי' זכור... מנה יפה מכל הימים"; [ראבי"ה, סי' קצ"ז, עמ' 244‎-9; "אור
זרוע", סי' י"ח, סעיפים א' וג'];
  3.
תוספתא ברכות פ"ג הי"ב, עד "לכבוד לילה" (הובא, פסחים קה.).   4.

 

בעניין לחם משנה קיז:, "ת"ר שבת... אחרינא" ובתד"ה שהיא [ובמקביל, ברכות לט:]; רשב"א,
ד"ה רבי זירא (וביתר ביאור, ברכות שם, ד"ה רבי זירא(; רמב"ם, פ"ל הל' שבת הל' ט' ופ"ז הל'
ברכות הל' ג'; או"ח סי' רצ"א ס"ד; [שו"ת "משיב דבר", ח"א סי' כ"א].
  ג.