שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 89

 

מסכת שבת, פרק ששה-עשר (קטו.)

 

בעניין היו כתובים תרגום (הרב עמיטל)

 

ר"ן על הרי"ף כאן בשם הראב"ד

רשב"א ד"ה רב הונא

מאירי ד"ה מאחר

פסקי רי"ד עד "בעא מיניה"

מגילה יח. "אבל קוראים אותה ללועזות" וכו'

ר"ן ריש פ"ב דמגילה

מגילה יח? ריטב"א ד"ה "אלא מתני' " עד וז"ב

של"ג מגילה פ"ב סי' א בשם ריא"ז

רמב"ם פ"ב מהל' מגילה ה"ד וכס"מ שם

שו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ט וברמ"א ובגר"א ובביה"ל

גרי"ז הל' מגילה פ"ב ה"ט

ספר התרומה סי' רמה ד"ה כל כתבי

מיוחס לר"ן ד"ה ת"ר הברכות

תויו"ט פ"ד דמגילה משנה ב' ד"ה עד

תוס' רי"ד מהדו"ת מגילה יז ד"ה הקורא