שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 88

 

מסכת שבת, פרק חמשה-עשר (קיג.-קיד.)

 

בעניין חלבי שבת קריבים ביו"ט (הרב ליכטנשטיין)

 

משנה קיג., וקיד. "ת"ר עולת שבת... כדרב יוסף".   א.
שבת כ. "ומאחיזין את האור.... זריזין הם", ובתוד"ה למישרא, וברמב"ן ד"ה קרא או רשב"א ד"ה
קרא עד "עצמה שלהן", (ריטב"א, רייכמאן).
  ב.
פסחים עז. "מנה"מ דת"ר וידבר... אבל הנך לא קמ"ל" (עד "סברוה").   ג.
פסחים סו. "אמר מר נא' מועדו... פריכא הוא". (ירו' פסחים פ"ו ה"א עד "נשיא עליהן").   ד.
תמורה יד. משנה "יש בקרבנות... קבוע".   ה.
יומא מו. "אמר ר"א משום בר קפרא... סופו אינו דוחה". (עד "גופא") ובתוד"ה אבל לא. (בקיצור
בתוס' ישנים). תוס' רי"ד שם ד"ה איברי.
  ו.
חולין קא: "שבת ויו"כ... אלא אחת". רמב"ם הל' שגגות פ"ד ה"א, פ"ו ה"ו, פ"ח מהל' עירובין ה"י,
כריתות יד. "ר"מ אומר... בדותא היא".
  ז.
(ירו' שבת פ"ב ה"א "ולא בשמן שריפה... ואצ"ל בשבת").   ח.
בית הלוי ח"א סי' טז.   ט.