שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 87

 

מסכת שבת, פרק חמשה-עשר (קיג.)

 

בעניין ממצוא חפצך (הרב עמיטל)

 

שבת קיג. "מקפלין את הכלים" וכו', ר"ח שם, קיח: "ת"ר קערות", מאירי, ר"ח, רי"ד שם.

קיד: "אמר ר"א אמר ר"ה יו"כ שחל" עד סוף הפרק, ובשל"ג שם.

קיז: משנה וגמ' עד א"ל אביי. ירו' שם עד מתניתא. גמ' קנ. משנה.

תוספ' שבת פי"ג הי"ח, יט.

רמב"ם פכ"ב מהל' שבת הכ"ב ופכ"ג ה"ז, ראב"ד ומג"מ. (מרכבת המשנה שם, רדב"ז אלף תק"ג, תוי"ט על
המשנה).

עירובין לח. אמרו לו לר"א, תוד"ה משום, ושם לח: "עירב ברגלו... כמאן".

שו"ע או"ח סי' תט"ז ס"ב.

פסיקתא זוטרתי על הפס' "והיה ביום השישי והכינו".

תו"כ פרשת אחרי פ"ז ה"ה.

או"ח סי' תקג ומג"א בפתיחה שם, ובסי' תרסז ברמ"א ובמג"א סק"ג.