שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 86

 

מסכת שבת, פרק ארבעה-עשר (קיא.)

 

בעניין סחיטת בגדים (הרב ליכטנשטיין)

 

קיא., תוד"ה האי, (ובמקביל, ביתר הרחבה, כתובות ו. תוד"ה האי), ספר הישר לר"ת סי' רפג, רמב"ן
על אתר, "אבל אין פרש"י ז"ל... אלא יין", (את פירוש רש"י הוא מצטט בראשית הדיבור, יעו"ש),
חי' הר"ן ד"ה האי, (רשב"א ד"ה האי מסכם את הרמב"ן).
  א.
ביצה ל. "אתקין רבא... לא אפשר", תוד"ה זימנין, בעה"מ ד"ה אתקין והראב"ד עליו, שבת קלט:
רש"י ד"ה שלא יעשה גומא.
  ב.
יראים קלה: "המלבן... מוקמינן לה", שם, קלו. "אע"פ שאמרנו... משום סחיטה", [או"ז נט, (דף יד.
בדפי הספר, ראש העמוד), "תנן מסננין... ולשיטת הריא"ם זצ"ל", (עדיף עד סוף הסימן), שם סי' סג],
מאירי שבת קמה. ד"ה כבשים, "מה שאמרו מסוכייתא... ומתקבלים".
  ג.
רמב"ם פ"ח מהל' שבת הי"ד, פ"ט הי"א, פכ"ב הט"ו (החלק הראשון).   ד.
תוס' ישנים, יומא עז: ד"ה עובר.   ה.
שו"ע או"ח, סי' ש"ב סעיפים ט-י.   ו.