שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 85

 

מסכת שבת, פרק ארבעה-עשר (קט:)

 

בעניין רפואה בשבת (הרב ליכטנשטיין)

 

קט: משנה, קי. "כל האוכלין... אינשי", קח: "כי הא דרבין... לא שרא מר שמואל", קט. "ת"ר
רוחצים... בימה של סדום".
  א.
קיא. המשנה, גמ' "החושש במתניו... דוורדא", תוד"ה למימרא (רשב"א ד"ה למימרא), ר"ן ד"ה
למימרא.
  ב.
תוספ' פי"ג ה"ז-ח, (י-יא).   ג.
ברכות לח. "שתיתא... בעי ברוכי", תוד"ה ואי וד"ה והא, רשב"א ד"ה ואי, (שם לה: "שמן זית
מברכין... בעי ברוכי").
  ד.
שבת קמז. סוף המשנה (סכין וכו'), שם קמז: "אבל לא מתעמלין... ומרפא".   ה.
רמב"ם פכ"א מהל' שבת ה"כ-כה, כח-כט, מג"מ הל' כ, ד"ה לפיכך.   ו.
שו"ע או"ח סי' שכח סעיפים לו-מד, וט"ז ס"ק כח.   ז.