שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 84

 

מסכת שבת, פרק שלשה-עשר (קו.-קז.)

 

בעניין צד (הרב ליכטנשטיין)

 

קו. קז. "ר"י אומר... ש"מ", בר"ח ובר"ן על אתר.   א.
ביצה כד. "זה הכלל... לרבויי". רשב"א ד"ה הא דבעינן; חי' הר"ן, שבת קו: ד"ה הני [שטמ"ק
ביצה ד"ה ה"ד"... ר' יצחק נינהו"; ירו' שבת פ"ג ה"ה].
  ב.
קז. סוף המשנה; רא"ש ביצה פ"ג ס"א ד"ה גמרא [מקור העטור בהל' יו"ט קמג:] תוספתא פי"ג הל'
ד-ה.
  ג.
ירושלמי פ"ז ה"ב "הצד חלזון... מקרן כתיב" (או"ז סי' עא); יראים קלז "הצד... היו צריכים צידה".   ד.
תוספתא פי"ג ה"ו; חידו' הרמב"ן קו. ד"ה הא "ובתוספתא תניא... לחובה".   ה.
תוספתא פי"ג ה"ה (מחצית שניה); יז: תד"ה אין פורסין; מאירי, ביאור המשנה. מנח"ח ד"ה הצד.   ו.
רמב"ם פ"י מהל' שבת הי"ט-כ"ד (מג"א סי' שט"ז ס"ק ג'). ביצה לו. "ומכסין הפרות... לדבר הניטל"
שם, ,פורסין מחצלת... קמ"ל", תד"ה אלא; רשב"א "ובלבד... צד ממילא" ובמקביל שבת מג. "ת"ש
פורסין מחצלת... ממילא"; טואו"ח סי' שט"ז, "כל דבר... כי לא מכוון שרי" (ב"י ד"ה וכתב).
  ז.

[ט. מג"א סי' שט"ז ס"ק י"א; תוספתא פי"ג הל' ב-ג].