שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 83

 

מסכת שבת, פרק שנים-עשר (קג.)

 

בעניין כתב על גבי כתב (הרב ליכטנשטיין)

 

גיטין יט. "איתמר המעביר דיו... הא במיא דאברא", שם כ: "אמר ר"ח... אבל הכא לא", שם יט.
תוד"ה דיו וד"ה מוחק, רמב"ן ד"ה דיו, חי' הר"ן ד"ה דיו, כ. תוס' רא"ש ד"ה עד, רשב"א דה ולעניין
פסק.
  א.
ירו' גיטין פ"ב ה"ג "תמן תנינן... כתבנית כתב פסול".   ב.
גיטין ט: "דתניא עדים... את הקרעים בדיו", רש"י ותוד"ה קרעינן, רשב"א ד"ה מעוטי, חי' הר"ן
ד"ה קרעינן, תוס' רי"ד בדף יט. "עדים שאין יודעים לחתום" עד "גם ר"ח".
  ג.
רמב"ם פי"א מהל' שבת הט"ז, פ"ג מהל' גירושין ה"ד, פ"א מהל' תפילין הט"ו.   ד.
מג"א סי' ל"ג ס"ק ז'.   ה.
ר' חיים סטנסיל בעניין כתב ע"ג כתב.   ו.