שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 82

 

מסכת שבת, פרק שנים-עשר (קג.)

 

בעניין הכותב (הרב עמיטל)

 

גמ' עד וזדון מלאכות

מאירי ופסקי רי"ד על המשנה

פיה"מ לרמב"ם

לעיל ע. מ"ט דר' יוסי, רש"י, ותוד"ה שם משמעון

סנהדרין סב. רש"י ד"ה אחת שהיא הנה

צז: - "פשיטא", ורש"י שם

קד: (בסוף העמוד), תנא מתכוון

הגהות מימוניות הל' ס"ת פ"ז אות מ.

רמב"ם פ"א מהל' שבת הי"ד ופי"א ה"ט, י, יז ובמג"מ שם