שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 81

 

מסכת שבת, פרק שנים-עשר (קב:)

 

בעניין עשיית נקב (הרב ליכטנשטיין)

 

קב: "העושה נקב"... עד "גמר מלאכה". ובתוד"ה לול וד"ה בשלמא, תוס' רא"ש ד"ה בשלמא.

קמו. המשנה ובגמ' "בעו מיניה מרב ששת... הלכה כר' יוסי:. ובחי' הר"ן שם.

רמב"ם פ"י מהל' שבת הי"ד ט"ז יז, פכ"ג ה"א - ג, ו.

ראבי"ה שלז שלח, מרדכי סי' תמ "ת"ר עד "באלפסי", תרומת הדשן סי' סד

מאירי קמו. ד"ה זה שאמרנו

שו"ע סי' שי"ד סעיף א ו