שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 80

 

מסכת שבת, פרק שנים-עשר (קב:)

 

בעניין מכה בפטיש (הרב עמיטל)

 

משנה וגמ' על אתר

תוד"ה מכה בפטיש

רשב"א ד"ה אלא אביי

לעיל עג. במשנה מכה בפטיש, רש"י שם. ר"ן על הרי"ף ובחידושים

פיה"מ לרמב"ם, ועי' ברב קאפח

עה: גמ' א"ר חייא ובר"ח שם, שם רבה ור"ז וכו'

מז. מטה של טרסיים וע"ש ברש"י ד"ה חייב חטאת

מח. הפותח בית הצוואר וברש"י שם, ובכס"מ פ"י ה"י בשם הריטב"א

רמב"ם פ"י הט"ז-י"ח

יראים עמ' 290 ועמ' 280

פסקי רי"ד עה: ד"ה ומוחקו בא"ד ומכה בפטיש. ודף קב: ד"ה המסתת

מאירי קב: ד"ה המכה בפטיש וד"ה המצדד ודף קד: ד"ה ואע"פ