שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 79

 

מסכת שבת, פרק שנים-עשר (קב:)

 

בעניין מלאכה המתקיימת בשבת (הרב ליכטנשטיין)

 

א. קב, ב - המשנה וידוייק ברש"י ד"ה כל (ובמאירי), ירושלמי על אתר, עד "כמי שהוא לעולם"; ירושלמי
פ"ז ה"ב (על בונה) "מה בניו היה... כקרקע הן (נב. ב); אור זרוע סי' ע, ס"א עד "בקרקע בנין".

 

ב. קד, ב - כתב "במשקין... שאינו מתקיים פטור"; תוספתא פי"ב ה"ו, "על עלה זית... של קיימא", גיטין יט,
א - "על הכל כותבין... האוכלים"; שם כא, ב תד"ה על; ר"מ שבת יא, טו; גירושין ד, א ד, ג.

 

ג. ר"מ שבת ט, יג.

 

ד. ק"ה, א - המשנה; ירושלמי על אתר עד "מסתתר הוא"; צד, ב תד"ה וכי.

 

ה. קכה, ב "פקק החלון... וא"צ לומר ביו"ט"; ר"מ שבת כב, כז.

 

ו. מח, א "הפותח בית הצואר... וזה אינו חיבור"; ראבי"ה סי' כו (297‎-296) ד"ה לשון.