שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 78

 

מסכת שבת, פרק עשירי (צד:)

 

בעניין דחיית איסורים מפני כבוד הבריות (הרב ליכטנשטיין)

 

צד: "ההוא שכבא... שבתורה", תוד"ה גדול, תוס' הרא"ש, ד"ה גדול, סוכה לו: "אמר רפרם...
כביצה" ובתוד"ה בשבת (עד "ומרה"י לכרמלית").
  א.
מג: "מת המוטל בחמה... אתי לכיבויי".   ב.
מנחות לז: "רבינא הווה קא אזיל... דרבנן היא".   ג.
ר"ח שבת צד: (נדפס צו.) "והוצאת המת... הקומץ", רמב"ן שם ד"ה שרי, (בעיקר "מ"מ יש לעיין...
יה"כ" (צ"ל כירה), כשב"א ד"ה מי, (הרמב"ן מבואר ביתר הרחבה בתורת האדם, בקטע הנדפס
בחי' הרמב"ן בסוף מועד על שבת צד:), רמב"ם פט"ו משבת הכ"ב, ופכ"ו הכ"ג.
  ד.
היתר כבוד הבריות במקומות נוספים: ברכות יט: "ת"ש גדול כבוד הבריות... שאני" ובתוס' שם,
עירובין מא: "בעו מיניה מרבה... שבתורה", ירו' כלאים פ"ט ה"א, "הרי שהיה מהלך... שעה אחת",
רמב"ם פ"י מהל' כלאים הכ"ט, (ראבי"ה סי' ס), (חולין צד. "ת"ר לא ילך אדם... עיר מותר" וברש"י
שם).
  ה.