שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 77

 

מסכת שבת, פרק עשירי (צג:)

 

בעניין הוצאת המת לקוברו ואיסורי הנאה לגונזם (הרב עמיטל)

 

צג: משנה; מאירי ביאור המשנה השישית.

 

צד. תד"ה את.

 

צ. משנה פלפלת, ושם בגמ' ת"ר המוציא ריח רע; פיה"מ לרמב"ם שם.

 

רמב"ן ד"ה ר' יהודה; ריטב"א ד"ה מתני' ר' יהודה; שם תוס' רי"ד.

 

עה: גמ' הכשר להצניע; שם תוד"ה לאפוקי.

 

בעל המאור פי"ג בסוף דבריו: "והא דת"ר המוציא וכו'".

 

רבינו ניסים גאון לעיל י"ב ד"ה ל"ק.

 

רבינו חננאל סוף פרק המצניע בא"ד "פלוגתא דר"ש ור"י".

 

ירושלמי פ"ט הל"ו גמ' ובגליון הש"ס שם.

 

ירושלמי פ"ו ה"ה; "את החי במיטה וכו'".

 

שו"ת אבני נזר או"ח ח"א סי' רמ"ז.

 

רמב"ם הל' ע"ז פ"ז, ה"ב וה"ד.

 

ספר המצוות מל"ת כ"ה ובהשגות הרמב"ן על מל"ת קצ"ד, בא"ד "אבל משמשי ע"ז".