שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 76

 

מסכת שבת, פרק עשירי (צג:)

 

בעניין המוציא אוכלין (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שבת צג: "המוציא אוכלין... בן לקיש", ובתוס' שם. פסקי רי"ד על אתר. רשב"א ד"ה שמע מינה. (הסוגיא
בכריתות המצוטטת ע"י הרשב"א - ב-טו.).

 

ב. שבת צ. המשנה השניה ובתוד"ה המוציא. ספר הישר לר"ת סי' רסד. ר"ן ד"ה המוציא. (רמב"ן ד"ה
המוציא, רמב"ם פי"ח מהל' שבת הכ"ח).

 

ג. ערובין צז: "ר' יהודה אומר... טפל לו".

 

ד. ר"ן שבת צד. ד"ה כגון, פסחים כט. "האוכל חמץ של הקדש... הוא פטור מתשלומין" ובתוד"ה ר' נחוניא.