שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 75

 

מסכת שבת, פרק עשירי (צג.)

 

בעניין מסייע (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שבת צג. "אמר מר... שמע מינה"; תד"ה הי, אמר, ור"ש.

 

ב. ביצה כב. "אמימר שרי... אין בו ממש".

 

ג. מכות כ: "תני תנאי... במסייע ודברי הכל"; רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב ה"א ובראב"ד ובכ"מ שם; ריטב"א
מכות שם ד"ה אמר ליה וד"ה במסייע; שטמ"ק ביצה כב..

 

ד. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ט הט"ז.

 

ה. ט"ז, או"ח סי' שכח סק"א; (סי' תסח סק"ב; פר"ח תסח סק"א "ומיהו להסתפר ע"י עכו"ם... וכדכתיבנא",
מגן אברהם ריש סימן שמ;) ט"ז, יו"ד סי' קצח סקכ"א "וכיון שנתברר... לפי עניות דעתי"; נקודות הכסף
שם עד "מוסכם מכל הפוסקים".

 

ו. חכם צבי סי' פב.