שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 74

 

מסכת שבת, פרק עשירי (צב:)

 

בעניין שנים שעשאוה לגבי חטאת ואיסור לאו בשבת ובשאר איסורים (הרב עמיטל)

 

סוגיא על אתר;

קנג: "אר"פ כל שבגופו וכו'" וברש"י;

פסחים פה: "א"ר אמי וכו'" וברש"י;

קידושין מג. "אשכחן גבי שחוטי חוץ וכו'" ובריטב"א ד"ה חד;

זבחים קח. משנה וגמרא ותד"ה שוגג;

להלן צד. "את החי במיטה וכו'", תד"ה שהחי, תוס' רא"ש ד"ה שהחי, פסקי רי"ד "את החי במיטה וכו'"

ירושלמי פ"ב דחגיגה ה"א "ארבעה נכנסו לפרדס וכו' אלישע בן אבויה וכו'"

שו"ת הרשב"א סי' כח; רשב"א ב"ק נג ד"ה שור ואדם, בא"ד "מסתברא לי וכו'"

ר"ן על הרי"ף ע"ז פרק ר' ישמעאל (דף כח באלפס) ד"ה אמר.

רמב"ם - הל' שבת פ"א הלכות טו-טז ושם ה"ג; הל' כלאים פ"ט הלכות ז-ט; הל' כלי המקדש פ"ג, הי"א;
הל' חובל ומזיק פ"ו הלכות יג-טו; הל' רוצח פ"ד-ה"ו;

שו"ע או"ח סוף סי' שמה בהגה, מ"א ס"ק יח, ובהגהות רע"א שם;

אוצה"ג ח' התשובות שבת יט סי' לט, מ

הגהות מרדכי קדושין סי' תקסה בענין תחומין דאורייתא;

ב"ק ס. תד"ה ליבה;

שו"ת באר יצחק או"ח סי' יד.