שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 73

 

מסכת שבת, פרק עשירי (צב:-צג.)

 

בעניין שנים שעשאוה (הרב עמיטל)

 

שבת צג. "חד למעוטי זה עוקר וזה מניח". רש"י ותוס' על אתר.

שבת ג. "והא איתעבידא מלאכה" רש"י ד"ה ידו תוד"ה פטורי.

שבת קנג: "אמר מר" עד "לכתחילה".

רמב"ם פ"כ מהל' שבת ה"ו, ספה"מ ל"ת קכג.

פסחים פח: "אמר רב אמי" וברש"י שם.

שו"ת באר יצחק יד, יד המלך פ"א הט"ו, מקור חיים בסוף הספר הגהות על או"ח סי' רס"ו.