שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 72

 

מסכת שבת, פרק עשירי (צב.)

 

בעניין כלאחר יד במצוות ובעבירות (הרב עמיטל)

 

צב. - משנה ובפי' ר' יהונתן מלוניל שם.

קג. - גמרא "בשלמא ימין וכו'".

יא: - "תני חדא לא יצא וכו'... ה"נ דלא מיחייב".

כב. - "ושפך וכסה...".

תוספתא פ"י הי"א.

מו"ק ד: תד"ה מפני.

מנחות לג. "רבי נתן אומר..."; חולין לא. - משנה וגמ' "טעמא דנפלה" ובחי' ר"ן סוף ד"ה ולענין; חי'
הרשב"א שם יב. ד"ה "מאן... ואיכא דקשיא".

בכורות כה. "אלא לעולם סבר רב...".

רמב"ם הל' יבום פ"ד הי"ח.

ספר התרומה סי' רה בא"ד "וצריך לכתוב בימינו..."; שו"ת הרשב"א אלף קכ.

ש"ע אה"ע סי' קכג, ב"ש ס"ק ד וח"מ ס"ק ה; אג"ט פתיחה אות ג.